Mor včelího plodu v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji se  muselo spálit na 93 včelstev!

Již 13 ohnisek moru včelího plodu je evidováno na Frýdecko-Místecku.
Nákaza se objevila v obcích Myslík, Kozlovice a Třanovice.

Včelaři musejí dodržovat přísná pravidla krajské veterinární správy. Je zakázáno včelstva přemisťovat.
Připomínáme rovněž, že je zakázán prodej matek a mimo ochranné pásmo by se neměl prodávat ani med.

Informace pro včelaře z postižených oblastí: do 9 června 2018 je potřeba odevzdat vzorky z úlů k laboratornímu vyšetření jak uvádí předseda ČSV Český Těšín  Luboš Supík. 

Podrobnější informace a potřebné dokumenty naleznete na 

Úřední deska


Kopie uvedena na konci článku.

Preventivně si můžete nechat vyšetřit vzorky na mor včelího plodu:

Jedna z možností je popsána v tomto článku:

Č. j. SVS/2018/068514-T
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně
a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dale jen ,,veterinární zákon”), v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního
zákona a v souladu s vyhláškou č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a
o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících
vyhlášek, v platném znění nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji:
Čl. 1
Vymezení ohniska
1) Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j.
SVS/2018/060233-T ze dne 28.05.2018 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89403598 v k. ú.
700606 (Myslík)
2) Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j.
SVS/2018/060238-T ze dne 28.05.2018 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 90319743 v k. ú.
700606 (Myslík)
3) Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j.
SVS/2018/062617-T ze dne 28.05.2018 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 90396333 v k. ú.
700606 (Myslík)
Čl. 2
Vymezení ochranného pásma
Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území v územním
obvodu Moravskoslezského kraje:
Okres Frýdek – Místek:
Kozlovice (671771), Měrkovice (671789), Myslík (700606), Lhotka u Frýdku-Místku (681407), Palkovice
(717452), Sklenov (748293), Rychaltice (748307)
Úřední deska: Státní veterinární správa
Vyvěsit: 06.06.2018 Sejmout: 07.06.2019
str. 2 z 3
Čl. 3
Opatření v ochranném pásmu
1) Zakazují se přesuny včel a včelstev ze stanoveného ochranného pásma.
2) Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské veterinární
správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydaným na základě žádosti chovatele
doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na původce moru
včelího plodu ne starším 12 měsíců. Směsné vzorky měli jsou odebírány ze stanoviště, ze kterého
jsou včely a včelstva přemísťována.
3) Přemístění včel a včelstev do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné jen u včel a
včelstev pocházejících ze stanoviště vyšetřeného na mor včelího plodu s negativním výsledkem,
kdy musí být vzorek směsného vzorku včelí měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) odebrán v
době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním.
4) Všem chovatelům včelstev na stanovištích ve stanoveném ochranném pásmu se nařizuje zajistit
odběr vzorků včel ošetřujících plod nebo odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti včelstev,
pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení.
Každý jednotlivý vzorek je tvořen smísením včel nebo měli z nejvíce 10 úlů na stanovišti včelstev.
Směsné vzorky budou předány k vyšetření v laboratoři, která splňuje podmínky § 52 odst. 3
veterinárního zákona (dále jen ,,schválená laboratoř“) k bakteriologickému vyšetření na původce
moru včelího plodu. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na
objednávce k vyšetření i na obalu vzorků. Předání vzorků k vyšetření v laboratoři se nařizuje
provést nejpozději do 10.07.2018.
Odběr vzorků se provádí následujícím způsobem:
a) Pokud chovatelé odebírají vzorek včel ošetřujících plod, provedou u těchto včel utracení a
neprodyšné uzavření do nepropustných vzorkovnic, které řádně označí a předají laboratoři.
b) Pokud chovatelé odebírají včelí měl, vloží chovatelé včel způsobem předepsaným pro vzorkování
do všech včelstev chovaných v ochranném pásmu jednorázové podložky určené k odběru vzorků
včelí měli ve vegetačním období. Po 14 dnech od umístění jednorázových podložek do včelstev je
chovatelé předepsaným způsobem pro vzorkování vyjmou, zabalí, řádně označí a směsné vzorky
včelí měli předají laboratoři.
5) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést druhý odběr vzorků směsné včelí
zimní měli od všech včelstev na stanovištích v ochranném pásmu (jeden směsný vzorek může
obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev). Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním
vložení ometených čistých podložek na dna úlů a předají se k vyšetření ve schválené laboratoři v
termínu nejpozději do 15. 2. 2019. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně
vyznačen na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků.
6) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z výskytu nebezpečné nákazy
moru včelího plodu, včetně zjištění pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové
měli nebo vzorků medu na původce moru včelího plodu, o uvedených skutečnostech neprodleně
uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
prostřednictvím těchto možných kontaktů: tel. č. +420 596 781 910, ID datové schránky: vc98dh6,
e-mail: epodatelna.kvst@svscr.cz
7) Mor včelího plodu je zakázáno léčit.
Úřední deska: Státní veterinární správa
Vyvěsit: 06.06.2018 Sejmout: 07.06.2019
str. 3 z 3
Čl. 4
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může
správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a)
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den
jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Nařízení musí být každému
přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
V Ostravě dne 05.06.2018
MVDr. Severin Kaděrka
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
podepsáno elektronicky
v zastoupení
Obdrží:
Krajský úřad Moravskoslezský kraj prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS 8x6bxsd
Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky

Zdroj:

denik.cz
svscr.cz/uredni-deska/

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 2 Průměrně: 3]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *