Angličtina pro včelaře

Velké množství informaci z oboru včelařství lze najít na zahraničních webech, které jsou v anglickém jazyce.
Dostupné překladače již s poměrně velkou přesností dokáží článek přeložit.
Problém muže nastat při hledání klíčového slova, které chceme použit při vyhledáváni, zejména co se týče odborných včelařských výrazů.

Jeden z našich odběratelů – Karel Strýček nám poslal tabulku sesbíraných překladů výrazů, které se mohou hodit.

Pro vyhledání stačí na klávesnici zadat kombinaci kláves Ctrl+F a zadat hledaný výraz ať už v češtině nebo angličtině a ten se nám na obrazovce podbarví.
Pokud narazíte na chybějící výraz, budeme rádi, pokud nás na něj v komentáři pod článkem upozorníte.

ANGLICKO-ČESKÝ VČELAŘSKÝ SLOVNÍK

EN CZ
a.i. (active ingredient) účinná látka
Abdomen zadeček, abdomen
absconded swarm ulétlý roj (po uložení do úlu)
absconding of a colony úplné ulétnutí včelstva
acacia (false) Robinia pseudoacacia akát, robinie
acaricide akaricid, přípravek proti roztočům
acarine disease roztočíková nákaza (způsobená Acarapis woodi)
accessory gland hlenná žláza
acid gland jedová žláza
acoustic ability schopnost sluchu
acoustical indication of direction akustické určení směru
acquiring nucleus získání oddělku
activimeter čítač letové aktivity
acute bee paralysis akutní paralýza včel
acute paralysis virus (APV) virus akutní paralýzy
acute toxic exposure akutní otrava
adaptability přizpůsobivost, adaptabilita
addled brood purpurový plod
adjustable entrance česnová zástrčka
admissible concentration limit (ACL) nejvýše přípustná koncentrace
adult imago, dospělec
adulteration of beeswax, of honey falšování včelího vosku, medu
advanced beekeeping course kurs včelařství pro pokročilé
adverse environmental impact nepříznivé působení na prostředí
aerial application letecká aplikace (pesticidů)
aerosol aerosol
AFB (American foul brood) mor plodu
African honeybee  africká včela
Africanized honeybee (AHB) afrikanizovaná včela
after-swarm poroj
agricultural irrigation zemědělské zavlažování, irigace
agricultural spray zemědělský postřik
agriculture zemědělství
agroforestry agrolesnictví
air pollution znečistění ovzduší
air sac vzdušný váček
air temperature teplota vzduchu
air transport letecká doprava
alarm behaviour poplašné chování
alarm dance poplašný tanec
alarm pheromone poplašný feromon
albino bee  albín
alder  Alnus spp., olše
alfalfa Medicago sativa, vojtěška
alfalfa tripping tripink vojtěšky (rozevření květu a opylení vojtěšky)
alighting board leták
alimentary canal zažívací trakt
alkaline gland alkalická žláza
allergens alergeny
allergic to bee venom alergický na včelí jed
almond Prunus dulcis, mandloň
altitude nadmořská výška
amateur beekeeper včelař ze záliby, včelař amatér
American foul brood (AFB) mor plodu
amino acid aminokyselina
amoeba disease amébová nákaza, měňavková nákaza
angelica Angelica archangelica, anjelika větší
annual meeting výroční schůze
ant mravenec
antenna tykadlo
antenna cleaner ústrojí čištění tykadel
antenna comb hřebínek k čištění tykadel
antennal tapping kontakt tykadly
anterior přední
anther prašník
antibiotics antibiotika
antibody protilátka
antigen antigen
anus řiť
aorta aorta
aperture cup krytka vzdušnicového průduchu
aphid Aphid spp., mšice
APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) Inspekční správa zdraví zvířat a rostlin v USA
apiarist (amer.) včelař
apiary včelnice
apiary relocation přemístění včelnice
apiary weed control boj proti plevelům a buřeni na včelnici
apicultural research včelařský výzkum
apiculture včelařství, chov včel
APIMONDIA APIMONDIA Mezinárodní federace včelařských asociací. Ustavena v r. 1893. Sídlo v Bukurešti a v Římě
apimyiasis apimyiáza
apiology věda o včelách
apodeme apodema
appendage přívěsek
apple Malus pumila, jabloň
apple grower producent jablek
appliances vybavení, výzbroj
apricot Prunus armenica, meruňka
APV (acute paralysis virus) virus akutní paralýzy
arch of honey medný věnec
arolium arolium, polštářek chodidla
aroma aroma, vůně
artificial insemination inseminace
artificial swarm umělý roj, smetenec
artificial ventilation of hive umělá ventilace úlu
atmospheric humidity vzdušná vlhkost
atrophy atrofie, krnění
attack napadat
attachment cell příchytná buňka plástu
attend course navštěvovat kurs
attract bees lákat včely
attractant atraktant
auricle posunovač pylu
autumn collapse podzimní kolaps
axillary sclerite axilární sklerit
   
back opening hive zadovák
bacon beetle kožojed
bait návnada
baiting of bees chytání včel na návnady
balance váhy (na vážení úlů)
bald bee včela bez chloupků
bald brood rourovitý plod
bald headed brood rourovitý plod
ball queen sevřít matku do klubka
Banat bee banátská včela
bar nosná loučka
barb vratizoubek (na žihadle)
barberry Berberis spp., dřišťál
barehanded bez rukavic
barseem Trifolium alexandrinum, jetel egyptský
basement membrane bazální membrána
basitarsus prvý tarzální článek
basswood (amer.) Tilia spp., lípa
bat Chiroptera, netopýr
bean Vicia spp., bob
bear medvěd
bee včela
bee balm včelí balzám
bee bee tree Evodia spp, evodie, ampák
bee bole nika v domě či v zahradě pro uložení úlů košnicového typu (v Británii a v Irsku)
bee bread pyl uložený v plástu
bee breeding plemenný chov
bee brush smetáček na včely
bee cave stébník, sklep na zimování včelstev
bee counter čítač letové aktivity
bee disease treatment ošetření proti chorobám včel
bee escape výkluz
bee farmer velkovčelař, komerční včelař
bee forage včelí pastva
bee genetics genetika včely
bee gloves včelařské rukavice
bee glue propolis
bee hat včelařský klobouk
bee journal včelařský časopis
bee louse Braula coeca, včelomorka obecná
bee moth zavíječ voskový
bee pasture včelí pastva
bee plant včelařská rostlina
bee space ulička mezi plásty
bee suit ochranný včelařský oděv
bee tree brť
bee veil ochranný závoj
bee walls úly uspořádané trvale ve formě stěn (ve Španělsku)
bee-eater Merops spp., vlha
beehive včelí úl
beehouse včelín
beekeeper včelař
beekeepers‘ association včelařský spolek
beekeepers‘ union včelařský svaz
beekeeping economics ekonomika včelařství
beekeeping legislation včelařská legislativa, včelařské právo
beekeeping observation station včelařská pozorovací stanice
bee-killer wasp Philanthus spp.
bee-lining vyhledávání včelstev v terénu
beeman (amer.) včelař
bees act zákon o včelách
beeswax včelí vosk
beeswax candle vosková svíčka, voskovice
beeswax mould forma na odlévání vosku
behaviour chování, pud
beverages produced by fermentation of honey nápoje vyráběné kvašením medu
biochemistry biochemie
biological pest control biologický boj proti škůdcům
black disease černá nemoc
black locust Robinia pseudoacacia, akát, robinie
blackberry Rubas fructicosus, ostružiník
blackthorn Prunus spinosa, trnka
blood krev
bloom květ
blower vyfukovač
blowlamp letovací lampa
blueberry Vaccinium spp., borůvka, brusnice
borage Borago officinalis, brutnák
bottle feeder lahvové krmítko
bottling honey plnění medu do sklenic
bottom board dno
brace-comb můstek mezi plásty
bracken Pteridium aquilinum, hlasivka orličí
brain mozek
bramble Rubus fructicosus, ostružiník
brand melter tavidlo na rozpouštění víček
braulid včelomorka
breed chovat, šlechtit
breeder queen chovná matka
breeding for resistance plemenářství na odolnost
breeding honeybees plemenný chov včel
breeding queen plemenná marka
bristle chloupek
broad bean Vicia faba, bob koňský
bromopropylate bromopropylát
brood plod
brood comb plást s plodem
brood chamber plodiště
brood nest plodové hnízdo
brood nursing živení plodu
broom Sarothamnus spp., janovec
brush bees from comb smést včely s plástu
brush for use with bees smetáček na včely
Buckfast bee buckfastská včela
Buckwheat Fagopyrom esculentum, pohanka
building frame stavební rámeček
building up of colony rozvoj včelstva
bulb of sting sheath kyj, výduť žihadla
bumble bee Bombus spp, čmelák
burdock burs lopuchové “šištice”, úbory lopuchu
burlap pytlovina
burning hives spalování úlů
burr-comb divočina, můstek mezi plásty
bursa copulatrix oplozovací komora
bursal cornua růžky penisu
butt košnice
buttercup Ranunculus spp., pryskyřník
buzz bzučet (křídly)
   
cage klícka
cage uzavřít (matku) do klícky
candy medocukrové těsto
cannibalism kanibalismus
canola kanola, řepka
cap cells zavíčkovat buňky
Cape bee kapská včela
cappings víčka
carbohydrates uhlohydráty, cukry
carbon dioxide oxid uhličitý
carbon monooxide oxid uhelnatý
carder bee Bombus muscorum, čmelák mechový
cardo cardo, čep čelisti
care léčit
caress queen olizovat matku
Carpathian honeybee karpatská včela
carrot Daucus carota, karotka, mrkev
cassette kazeta
caste kasta
catalase kataláza
catkin jehněda
catmint Napeta spp., šanta kočičí
Caucasian honeybee kavkazská včela, kavkazanka
Caucasian lime Tilia euchlora, kavkazská lípa
causative organism původce choroby
cell buňka
cell division buněčné dělení
cell wall buněčná stěna, stěna buňky
cellar wintering sklepní zimování
centre of infection ohnisko nákazy
certificate certifikát, osvědčení
cervix krček
circadian rhythm cirkadiální rytmus, denní rytmus
circulation of the haemolymph cirkulace hemolymfy
city beekeeping včelaření ve městě
clarification of honey čeření medu
claw drápek
clay hive hliněný úl
cleaning čištění
cleaning bee včela čistička
cleaning behaviour čisticí chování, čisticí pud
cleaning comb pylový kartáček
cleaning flight jarní prolet, pročišťovací prolet
clear honey tekutý med
clearer board výkluz
climate klima
clip the queen zastřihnout křídlo matky
clothing for beekeeping ochranný včelařský oděv
cloudy wing virus virus zakalených křídel
clover Trifolium spp., jetel
cluster outside entrance in hot weather vyléhat za horkého počasí
cluster shrinkage zmenšování hroznu včel
clustered bees včely v hroznu
clustering space zimní sezení
clypeus čelní štítek
coccids Coccidae, puklicovití
coconut husks kokosové skořápky (do dýmáku)
cocoon zámotek
coiled larva stočená larva
cold way studená stavba
collect sbírat
colony včelstvo
colony size síla včelstva
colony strength síla včelstva
colour perception vnímání barev
colza řepka
comb plást
comb free hive bezplástový úl
comb honey plástový med
combat diseases potírat choroby
combless hive bezplástový úl
commercial beekeeper komerční včelař
compound eye složené oko
computer simulation počítačové modelování
constituents of propolis obsahové látky propolisu
consumer spotřebitel
consumption of stores spotřeba zásob
control of mites boj proti roztočům
corbicula košíček
cordovan colour of bee body mutace kordovan, béžová barva těla včely
corn Zea mays, kukuřice
corn cob kukuřičná palice (do dýmáku)
cornea rohovka
corpora allata corpora allata, přilehlá tělíska
corpora pedunculata corpora pedunculata, houbovitá tělíska
corps mrtvolka
costs náklady
cotton Gossypium spp., bavlník
coxa kyčel
Craniolan honeybee kraňská včela, kraňka
crawling of queenless bees rozbíhání bezmatečného včelstva
creamed honey pastovitý med
crimson clover Trifolium incarnatum, jetel inkarnát
crocus Crocus spp., šafrán
cross board stropní prkénko
cross breeding křížení
crown vetch Coronilla spp., čičorka
crucifers křížaté, brukvovité
crystallized honey krystalizovaný med
cubital index loketní index
cuckoo bee Psithyrus spp., pačmelák
cucumber Cucumis sativus, okurka
cultivar kultivar
curative properties léčebné vlastnosti
currant Ribes spp., rybíz
cut out queen cells vyříznout matečníky
cuticle kutikula
cyclops honeybee kyklopská včela (mutace)
Cyprian honeybee kyperská včela
   
dance taneček
dancer tanečnice
dandelion Taraxacum officinale, pampeliška, smetánka
dark amber honey tmavý jantarový med
death’s-head hawk Acherontia atropos, smrtihlav
debris měl
defensive behaviour obranné chování
defensive response obranná reakce
density hustota
deposit eggs klást vajíčka
dequeen odebrat matku včelstvu
derivative derivát
dermis pokožka
destruction of wild honeybees likvidace divokých včel
detachment of sting vytržení žihadla
detection of residues zjištění residuí
deuterocerebrum deuterocerebrum
developing country rozvojová země
development vývoj
dextrose dextróza
diapause diapauza (snížený stav aktivity pro překonání nepříznivého ročního období)
direction of flight směr letu
discriminating character rozlišovací znak
disease choroba
disease diagnosis service služba diagnózy chorob
diseased bees onemocnělé včely
disinfect dezinfikovat
disinfectant dezinfekční přípravek
disposal of corpses odstraňování mrtvolek
dissection pitva
dividing colonies dělení včelstev
division board přepážka úlu
division of labour dělba práce
docile mírný
dodge guards uskočit před strážkyněmi, utéci strážkyním
domestication domestikace
dominant převládající, dominantní
dorsal dorsální, hřbetní
double-walled dvoustěnný
dragonfly vážka
draw out foundation vytáhnout mezistěnu, vystavět
drift zalétat
driving bees vybubnování včel
drone trubec
drone assembly place trubčí shromaždiště
drone brood trubčí plod
drone comb trubčí plást
drone congregation area trubčí shromaždiště
drone trap trubcochyt
drone-laying queen trubcokladná matka
drone-rearing colony trubčí včelstvo
drum bubnovat
duct kanál
dummy board přepážka úlu
dummy frame plný rámek, plást
dump odval, výsypka, deponie
dvav dance (dorso-ventral-abdominal vibrations) natřásavý tanec
dynamic balance dynamická rovnováha
dynamics of ecosystems dynamika ekosystémů
dysentery úplavice
   
early spring flow časná jarní snůška
earwig Forticula auricularia, škvor
ecdysis svlékání
ecological range ekologické rozpětí
ecology ekologie
economic evaluation ekonomické zhodnocení
ecosystem ekosystém
ecotype ekotyp
EEC, European Economic Community EHS,Evropské hospodářské společenství
EFB, European foulbrood hniloba plodu
egg vajíčko
egg laying kladení vajíček
EHB, European honeybee evropská včela medonosná
ejaculatory duct chámomet
elder Sambucus nigra, bez černý
electric conductivity elektrická vodivost
electric hive scales elektrická úlová váha
elm Ulmus spp., jilm
embalming balzamování
embed zatavit
embedder zatavovací zařízení
embryo zárodek
emerge líhnout se
emergency feeding nouzové krmení
emergency queen cell náhradní matečník
emission emise
emulsifier emulgátor
encircling the queen kruhové obklopení matky včelami
endophallus pohlavní orgán trubce
enemy of bees nepřítel včel
entomology entomologie
entrance česno
entrance closure uzávěr česna
entrance feeder česnové krmítko
entrance reducer česnová vložka
entry vstup
environment conservation ochrana životního prostředí
environment enhancement zlepšení životního prostředí
environmental research výzkum životního prostředí
environmental stress ekologický stres
enzyme enzym
equalizing colony vyrovnání včelstva
equipment for beekeeping vybavení pro včelařství
eradicate infestation odstranit napadení
erological equilibrium ekologická rovnováha
escape board prkénko s výkluzem
essential oils éterické oleje
ethanol ethanol, líh, alkohol
eucalyptus Eukalyptus spp., eukalypt, blahovičník
European foul brood (EFB) hniloba plodu
evacuate vyprázdnit
ever-bearer trvalka
eversion of endophallus vychlípení pohlavního orgánu trubce
eviction vypuzení
examination of colonies prohlídka včelstev
excluder mateří mřížka
excrement výkal
exoskeleton vnější kostra
expand brood nest rozšiřovat plodové hnízdo
experienced beekeeper zkušený včelař
experiment pokus
experimental colony pokusné včelstvo
exposed site nechráněné stanoviště
extender patties těsta se zpomaleným odběrem
extract honey vytáčet, vymetat med
extracting equipment vybavení na vytáčení medu
extracting super medníkový nástavek
extractor medomet
extra-floral nectaries mimokvětní nektarie
exude vylučovat
eye oko
eyelet očko, zdířka
   
facet faceta, díl složeného oka
factorial experiment faktorová analýza
false acacia Robinia pseudoacacia, trnovník akát, robinie
family včelstvo, rodina
family tree rodokmen
fan větrat
fanning větrání
FAO, Food and Agriculture Organisation Organizace pro výživu a zemědělství
Fat tuk
fat body tukové těleso
fat cell tuková buňka
fatty acid mastná kyselina
faucet kohoutek u vodovodu na napájení
fecundity plodnost
feed krmit
feeder krmítko
feeder can konev na krmení
feedhole otvor pro krmení
feeding bees krmení včel
felt pad plstěná poduška
female samice, samička
femur stehno
fennel Foeniculum vulgare, fenykl
feral colony divoce žijící včelstvo
fermentation kvašení
fern kapradí
fertile plodný
fertlization oplození
field bean Vicia faba, bob obecný
field bees létavky
fight varroatosis bojovat proti varroáze
figwort Scrophularia nodosa, krtičník
finger flower Digitalis spp, náprstník
fir Abies spp., jedle
fireweed Chamaenerion angustifolium, vrbka úzkolistá
fixed-comb hive úl s nerozběrným dílem
fixer držák
flagellum bičík
flake form of beeswax zmýdelnatělý vosk
flavour chuť, vůně
flax Linum usitassimum, len
flight let
flight muscles létací svaly
flight range dolet
float plovák
floorboard dno
floral nectaries květové nektarie
floral sources květové zdroje
flow snůška
flower květina
flower constancy florokonstantnost, věrnost včely květu
flowering ash Fraxinus ornus, jasan zimnář
food availability disponibilita potravy
food hoarding hromadění potravy
food stores zásoby
food transmission předávání potravy
food-sharing behaviour předávání potravy
footprint pheromone značkovací feromon
forage vylétat za snůškou
forage plant snůšková rostlina
foraging bees létavky
foraging bout pastevní obrátka
foraging distance dolet za pastvou
foraging for nectar sběr nektaru
foramen occipitale záhlavní otvor
foregut přední část zažívacího traktu
forest les
forest beekeeping brtnictví, včelaření v lese
forest stand lesní porost
forest-steppe lesostep
forget-me-not Myosotis spp., pomněnka
formation of nucleus tvorba oddělku
formic acid kyselina mravenčí
foul brood hniloba plodu
foundation mezistěna
foxglove Digitalis purpurea, náprstník červený
frame rámek
frame cleaner čistič rámků
frame eyelet zdířka v rámku
frame grip kleště na rámky
frame spacer mezerník
freshwater sladká,. čerstvá voda
frosting of honey krusta, pěna na medu
fructose fruktóza
fruit damage by wasps poškození ovoce vosami
full bloom plné květenství
full sibs sourozenci (oba rodiče společní)
full sisters supersestry
fumigant fumigant, fumigační látka
fumigation zakouření, fumigace
fungicide fungicid
fungus houba
funnel nálevka, trychtýř
furnish queens dodávat matky
   
gadgetry zlepšovák, technická finta
galea vnější čelist
gallberry Ilex glabra, cesmína
game refuge remízek
ganglion ganglion, nervová uzlina
garden plant zahradní rostlina
garden radish Raphanus sativus, ředkev
gardening architecture zahradní architektura
garlic Allium sativum, česnek
gathering of pollen sběr pylu
gena líce
gene gen
gene pool genofond
genetic variability genetická proměnlivost
genetics genetika
Georgian bee Apis mellifera Caucasica, kavkazanka
germinable klíčivý
germination klíčení
giant bee Apis dorsata, včela zlatá
gingerbread perník
gingerbread house perníková chaloupka
gland žláza
glass honey jar sklenice na med
globe thistle Echinops spp., bělotrn
glossa jazýček
glossal groove žlábek na jazýček
gloves rukavice
gluconic acid glukonová kyselina
glucose glukosa
glucoseoxidase glukosaoxidasa
glycerine glycerin
goat willow Salix caprea, vrba jíva
goldenrod Solidago spp., zlatobýl
good drawn comb dobře vytažený plást
gooseberry Ribes uva-crispa, angrešt
gorse Ulex europaeus, hlodáš evropský
gourd Cucurbita spp., tykev
grade klasifikovat, hodnotit
grafting needle přelarvovací lžička
grafting tool přelarvovací nářadí
granulated honey krystalizovaný med
granulation krystalizace
grape sugar hroznový cukr
greater plantain Plantago major, jitrocel větší
greater wax moth Galleria mellonella, zavíječ voskový
grooming behaviour vzájemná péče včel o tělo
grooming dance očistný tanec
ground application pozemní aplikace (např. pesticidů)
growing season vegetační doba
guard strážkyně
gum klát
gum  Eucalyptus spp., eukalypt, blahovičník
gummy honey pěchovaný med
gut zažívací trakt
gynandromorphic bee gynandromorfní včela
   
habit habitus
habitat stanoviště, životní prostředí
haemolymph hemolymfa
hairless bee včela bez chloupků
half sisters polosestry
hamulus háček
hard radiation pronikavé záření
harmful factor škodlivý činitel
harmful substance škodlivá látka
harvesting honey sklizeň medu
hatch líhnout se z vajíčka
hauling bees to a plantation přísun včelstev ke kultuře
hawthorn Crataegus spp., hloh
hazard of insect control nebezpečí boje proti hmyzu
hazel Corylus avellana, líska
health certificate zdravotní osvědčení
hearing sluch
heat balance tepelná bilance
heat insulation izolace proti teplu
heather Calluna vulgaris, vřes
heating of honey zahřátí medu
heat-resistant odolný proti horku
heavy frosting hrubá krystalizace
helmet přilba
herb bylina
herbaceous plant bylina
hindgut výkalový vak
hive úl
hive a swarm usadit včelstvo do úlu
hive banded with metal ribbons úl svázaný kovovými pásky
hive carrier nosič úlu
hive mind nálada včelstva
hive stand podstavec úlu
hive tool rozpěrák
hiving usazení včelstva do úlu
HMF hydroxymethylfurfural
hoarding behaviour tempo přenášení potravy
hoary plantain Plantago media, jitrocel prostřední
hobby beekeeper včelař ze záliby, včelař amatér
hobby beekeeping včelařství ze záliby
hobby kit vybavení pro amatéry
hobbyists bee colonies včelstva včelařů ze záliby
hogweed Heracleum sphondylium, bolševník obecný
holly Ilex aquifolium, cesmína ostrolistá
hollyhock Althaea rosea, proskurník topolovka
home-produced honey doma vyrobený med
honey med
honey analysis rozbor medu, analýza medu
honey beer medové pivo
honey can konev na med
honey candy medové těsto
honey comb plást, voština
honey consumption per person spotřeba medu na osobu
honey cookbook kniha kuchařských receptů s medem
honey cookery vaření s medem
honey crop úroda medu
honey filter filtr na med
honey flow snůška medu
honey gate vypouštěcí ventil, vypouštěcí kohout
honey harvest medobraní
honey hunter včelař brtník
honey hunting sběrné (lovecké) včelaření
honey chamber medník
honey ice cream medová zmrzlina
honey jar sklenice na med
honey label etiketa medu
honey making výroba medu
honey marketing marketing medu
honey moisture tester vlhkoměr medu
honey packing balení medu
honey packing plant balírna medu
honey plant medonosná rostlina
honey pot hrnec na med
honey press lis na med
honey sac medný váček
honey sample vzorek medu
honey shelf life skladovatelnost medu
honey show výstava medu
honey standard standard, norma medu
honey stomach medný váček
honey stopper česlo (v medném válku)
honey strainer cedník na med, síto na med
honey substitute náhrada za med, umělý med
honey tank čeřen
honey trade obchod medem
honey vinegar medový ocet
honey wine medovina
honey wintered colony včelstvo přezimované na medu
honey yield medný výnos
honeybee (honey bee) včela medonosná
honeydew medovice
hop Humulus lupulus, chmel
horizontal wiring horizontální drátkování
hormone hormon
hornbeam Carpinus betulus, habr
hornet Vespa crabro, sršeň
horse chestnut Aesculus hippocastanum, jírovec maďal
horticulture zahradnictví
house bee mladuška
hum hučet, bzučet
humblebee Bombus spp., čmelák
humidity vlhkost
humming bird kolibřík
hunger swarm hladový roj
hybrid vigour heterózní efekt
hydrochloric acid kyselina chlorovodíková
hypersensitivity alergie
hypopharyngeal glands hypofaryngální žlázy
   
chalk brood zvápenatění plodu
champagne-cork organ čichový kužel
character znak
charlock Brassica arvensis, hořčice polní
chemical chemikálie
cherry Prunus cerasus, třešeň
chiasma chiasma, nervové křížení, křížení chromosomů
child feeding dětský pokrm, dětská výživa
chilled brood zastuzený plod
Chinese bee Apis cerana, čínská včela
chitin chitin
chordotonal organ strunkové ústrojí, zvukové ústrojí
chorion chorion
chromosome chromosom
chunk comb strdí
chunk honey plástový med ve sklenici
   
imago imago, dospělec
imbibe nasávat (med)
impurities nečistoty
inbreeding inbrídink, inzucht, příbuzenská plemenitba
incubation inkubace
Indian bee Apis indica, včela indická
industrial air pollution průmyslové imise
inexperienced beekeeper nezkušený včelař
infect infikovat
infection infekce, nákaza
infested bee napadená včela chorobou
information exchange výměna informací
injury poškození
insect hmyz
insecticide insekticid
insemination inseminace, osemenění
insemination apparatus inseminační přístroj
insemination syringe inseminační stříkačka
insemination tip inseminační jehla
instar instar, vývojové stadium
instrumental insemination inseminace
instrumentally inseminated queen inseminovaná matka
insurance pojištění
intercaste matka s vlastnostmi dělnic
interlibrary loan meziknihovní výpůjčka
interloper překupník, obchodník na černo
intestine střevo
intoxication intoxikace, otrava
introduce přidat (matku)
invert sugar inverzní cukr
invertase invertáza
investigate zkoumat
irradiation ozařování
Isle of Whight disease roztočíková nákaze (akarióza)
Italian bee italka, vlaška
ivy Hedera helix, břečťan popínavý
   
J.H., juvenile hormone juvenilní hormon
jaw čelist
joint kloub
joy dance natřásavý tanec
judge at honey show rozhodčí na výstavě medu
judging of honey posuzování medu na výstavě medu
judging table tabulka hodnocení
June gap snůšková mezera v červnu
juvenile hormone juvenilní hormon
   
KG, Koschevnikov glands Koževnikovy žlázy
killer bee zabijácká včela
killing bees instead of overwintering likvidace včel namísto přezimování
kin příbuzenstvo
kohlrabi Brassica oleracea, brukev
K-wings vyvrácená křídla
   
label etiketa
label honey označit med etiketou
labellum lžička jazýčku
labial glands labiální žlázy
labial palp pyskové makadlo
Labiatae hluchavkovité
labium spodní pysk
labrum horní pysk
lactic acid kyselina mléčná
laevulose levulóza
lachids lachnidy
lancet bodlo žihadla
Langstroth hive Langstrothův úl (s 11,10 nebo 8 rámky)
larder zásoba potravin
larch Larix sp., modřín
larva, larvae larva, larvy
larval food krmná kašička, krmná šťáva
lavender Lavandula spp., levandule
laying eggs kladení vajíček
laying worker dělnice-trubčice
LD, lethal dose letální dávka
lead olovo
leaf hive listovák
leg noha
legislation relating to honey zákonodárství ve vztahu k medu
legumes luštěniny
lens čočka
lesser wax moth Achroia grisella, zavíječ malý
life span of worker bee délka života dělnice
lift truck zdvižný vozík
lime Tilia spp., lípa
linden Tilia spp., lípa
line breeding liniový chov
ling (heather) Calluna vulgaris, vřes obecný
lingual groove krmný žlábek
liquefy thick honey ztekutit hustý med
liquid honey tekutý med
little bee Apis florea, včela květná
live bee živá včela
loading hives nakládání úlů
locomotion schopnost pohybu
locust akát, trnovník akát, robinie
log hive klát
long hive ležan
longevity dlouhověkost
Lorum uzdička
louse Braula coeca, včelomorka
low-priced honey med s nízkou cenou 
lucerne vojtěška
lug of frame ucho rámku
lure návnada
Lyme disease Lymská choroba, borrelióza
   
male sameček, trubec
mallow Malva silvestris, sléz lesní
Malpighian tubules Malpighiovy žlázy
managed bee colony obhospodařované včelstvo
mandible horní čelist
mandibular glands mandibulární žlázy
Manley frame britský rámek, horní a dolní loučka 30 mm, postranní 40 mm 
marjoram Origanum vulgare, dobromysl obecná
marker značka
marking značkování
mass bee attack masová napadení včelami
mated queen oplozená matka
mating páření
mating flight snubní prolet
mating hive oplodňáček
mating nucleus osazenstvo v oplodňáčku
mating sign znaménko
maxilla čelist
maxillary palp čelistní makadlo
May sickness májovka
mead medovina
mead making výroba medoviny
medicinal plant léčivá rostlina
mechanical handling of colonies mechanizovaná manipulace s úly
meiosis redukční dělení jádra
melanosis melanóza
melezitose melecitóza
melilot Melilotus spp., komonice
melissopalynology technika odběru a určování pylových zrnek z medu a stanovení, který ekosystém nektar produkoval
menthol mentol
mentum brada
mesothorax středohruď
message dance informační tanec
metheglin aromatická kořeněná medovina
microeneapsulation of pesticide úprava pesticidu do mikrogranulí
microwave treatment mikrovlnné ošetření
midgut žaludek
midnite queen matka komerční hybridní linie „Midnite“
midrib of comb mezistěna
migratory beekeeping kočovné včelaření
mint máta peprná
mite roztoč
mite-resistant bee včela odolná proti roztoči
miticide akaricid, přípravek proti roztočům
moisture grader vlhkoměr
monogynous jednopestíkový
mortality mortalita, úmrtnost 
motor nerve pohybový nerv
moulding tool kolíček na utvoření umělých misek
moulting svlékání
mouse guard pomůcka na ochranu česna proti myším
mouthparts ústní ústrojí
movable frame hive úl s rozběrným dílem
movable-comb frameless hive bezrámkový úl s pohyblivým dílem
move colonies to the fields přemisťovat včelstva k polím
multicomb observation hive víceplástový pozorovací úl
multiple-queen colony vícematečné včelstvo
multiplication množení
mushroom bodies houbovitá tělíska
mustard Sinapis spp., hořčice
   
narcotizing agent narkotikum
Nasonov pheromone Nasanovův feromon
Nasonov’s organ (= scent gland) Nasonovova žláza
natality plodnost
native race místní plemeno
neck krk
necrophoresis vynášení mrtvolek
nectar nektar
nectar guides signální čáry či skvrny korunních plátků vedoucí včely k nektariím
nectariferous nektarodárný
nectary nektarie
nettle hluchavka
niche nika
Norway spruce Picea excelsa, smrk ztepilý
Nosema apis hryzomorka včelí
noxious insects škodlivé druhy hmyzu
nuc oddělek
nucleus jádro, oddělek
nucleus box oplodňáček
nucleus colony osazenstvo oplodňáčku (1000 až 5000 včel)
nucleus hive plemeňáčkový úl
nurse bee kojička, krmička
nurse colony chovné včelstvo
nutritionist odborník na výživu
nymph nymfa
   
oak Quercus spp., dub
oblong plate of sting obdélníková ploténka žihadla
observation hive pozorovací úl
occiput týl
ocellus jednoduché očko
oesophagus jícen
olfactory sense čichový smysl
oligotrophy věrnost květům, florokonstantnost
onion Alium cepa, cibule
operculum of spiracle krytka průduchu
optic cone krystalinní kužel (v oku)
optic lobe zrakový lalok (v mozku)
optic rod optický kužel
orchard ovocný sad
orientation flight orientační let, prolet
out-apiary kočovné stanoviště
outdoor wintering venkovní zimování
outer cover víko úlu
outside bees of winter cluster povrchové včely zimního hroznu
out-yard kočovné stanoviště
ovarian tubule vaječná rourka
ovariole vaječná trubice
ovary vaječník; semeník
overheating přehřátí
overstocking a site with bees převčelené stanoviště
overwintered přezimovaný
oviduct vejcovod
oviposition kladení vajíček
ovipositor kladélko
ovum vajíčko
oxalic acid kyselina šťavelová
oxymel medový ocet
oxytetracycline oxytetracyklin
   
package bees paketové včely
packaging balení
packing plant stáčírna, balírna medu
palp makadlo
pantothenic acid kyselina pantothenová
para foul brood forma hniloby plodu v Americe
paraglossa pajazýček
paralysis during honeydew flow černá nemoc
parasite parazit
parent colony of swarm mateřák
paternity otcovství
patty těsto pro krmení včel
Peace Corps beekeeper včelař Mírových sborů
peach Prunus persica, broskvoň
pear Pyrus communis, hrušeň
penis penis, kopulační orgán
perfoextractor speciální pomůcka při vytáčení
perianth okvětí
petal korunní plátek
petiole řapík
Pfund grader Pfundův kolorimetr
phacelia Phacelia spp., svazenka
pharyngeal plate hltanová ploténka
pharyngela gland hltanová žláza
pharynx hltan
phenology fenologie
pheromone feromon
pine Pinus spp., borovice
piping by queen týtání líhnoucí se matky
pit peg čichový kužel
placement of apiary umístění včelnice
plant breeding šlechtění rostlin
plantain Plantago spp., jitrocel
play flight prolet
poison baits for pest control jedové návnady pro boj proti škůdcům
poison sac jedový váček
pollen pyl
pollen analysis of honey pylová analýza medu
pollen basket pylový košíček
pollen brush pylový kartáček
pollen composition složení pylu
pollen gathering shromažďování pylu
pollen grain pylové zrno
pollen loads pylové rousky
pollen nippers pylové klíštky
pollen pellets pylové rousky
pollen press pylové klíštky
pollen release from anthers uvolnění pylu s tyčinek
pollen storage skladování pylu
pollen substitute pylová náhražka
pollen supplement doplněk pylu
pollen trap pylochyt
pollen viability životnost pylu
pollination by bees opylení včelami
pollutant znečišťující látka, polutant
pome fruits jádrové ovoce
poppy mák setý
post-cerebral gland žláza zámozková
potassium draslík
PQ, pseudoqueen pseudomatka
prepupa předkukla
press honey lisovat, pěchovat med
pressed honey pěchovaný, lisovaný med
pretarsus poslední chodidlový článek
primeval forest prales
probe vzorek
proboscis sosák
progeny potomstvo
progress report vývojová zpráva
prolific queen plodná matka
prolificacy plodnost
propolis propolis, dluž, tmel, smoluňka
propupa předkukla (v USA)
protection of honeybees from insecticides ochrana včel před insekticidy
prothorax předohruď
protozoan disease choroba způsobená prvoky
proventriculus česlo
pseudoqueen pseudomatka
puff of smoke dmych kouře, zakouření
pull dance přímý tanec
punching queen cells příprava oček průbojníkem
pupa kukla
pupation zakuklení
pure forest stejnorodý les
pure strain čistá rasa, čisté plemeno
pure-line breeding chov čistých linii
purple loosestrife Lythrum salicaria, kyprej obecný
put on supers nasadit nástavky
   
qualitative assessment kvalitativní hodnocení
quarantine karanténa
queen matka
queen breeding chov matek
queen cage přidávací klícka
queen cell matečník
queen excluder mateří mřížka
queen marking značkování matky
queen raising chov matek
queen rearing chov matek
queen supersedure tichá výměna matky
queenless colony osiřelé včelstvo (bez matky)
queenright colony včelstvo se zdravou matkou
quilt uteplivka, přikrývka (i skleněná)
   
race plemeno, rasa
raceme hrozen
radial extractor radiální medomet
radioactive fall-out radioaktivní spad
ragwort Senecio spp., starček
rake (on the 3rd tibia) pylový hřeben
rangeland pastvina
rape Brassica napus var. oleifera, řepka olejka
raspberry Rubus idaeus, maliník
rastellum pylový hřeben
rear chovat
recipe recept
recruitment dance verbovací tanec
Red Data Book Červená kniha
refractometer refraktometr
remedy lék
removal of dead bees odstraňování mrtvolek
render wax rozpustit vosk
repellent properties odpuzující vlastnosti
reproduction rozmnožování
repulsive effect odpuzující účinek
requeening by adding queen cells výměna matky přidáním matečníku
requeening by bees výměna matky včelami
research institute výzkumný ústav
researcher výzkumník
reserves of honey zásoby medu
resident apiary stabilní včelín
resistant odolný
respiration dýchání
respiratory system dýchací ústroji
resumption of oviposition obnova kladeni vajíček
retail prodávat v drobném
retina sítnice
retinue bees doprovodné včely
rhabdom optický kužel
ribworm plantain Plantago lanceolata, jitrocel kopinatý
ripener čeřen
ripening zrání
rob loupit
robber zlodějka
robber bee zlodějka
robbing loupení
rock bee Apis dorsata, včela zlatá
rosebay willowherb Chamaenerium angustifolium, vrbka úzkolistá
rosemary Rosmarinus spp., rozmarýna
round dance kruhový tanec
round section kruhový plásteček
royal jelly mateří kašička
run honey vykapaný med
running water tekoucí voda
ruskie košnice (ve Skotsku)
russian olive Elaeagnus angustifolia, hlošina úzkolistá, česká oliva
rutabaga Brassica napus var. napobrassica, tuřín
   
sac brood virová nákaza plodu
saccharase sacharóza
sage Salvia spp., šalvěj
sainfoin Onobrychis viciaefolia, vičenec setý, esparzeta
salivary glands slinné žlázy
sample vzorek
scale příškvar při hnilobě plodu
scales úlové váhy
scape násadec tykadla, prvý a nejdelší segment tykadla
scent gland vonná žláza
sclerite sklerit
scopa kartáček na třetím páru nohou
Scots pine Pinus sylvestris, borovice lesní
scout bee pátračka, slídilka
scraper škrabka
screen board mřížka
scum pěna
scutellum štítek
scutum štít
sealed brood zavíčkovaný plod
seam of bees between two combs vrstva včel v uličce
secrete vylučovat, vyměšovat
section honey plástečkový med
seed set nasazení semen
selective breeding výběrový chov
self-pollination samoopylení
self-spacing frame rámek bez mezerníku (rozšířený)
(they) sell honey on their own prodávají med přímo spotřebiteli
semen semeno
seminal duct chámovod
seminal vesicle chámojem
sepal kalich (bot.)
septicaemia septikémie
sex pohlaví
shallow frame polorámeček
SHB viz small hive beetle
sheath pochva
shelf-life of honey skladovatelnost medu
shepherd’s purse Capsella bursa pastoris, kokoška pastuší tobolka
shrike Lanius spp., ťuhýk
sickle dance srpkový tanec
side line beekeeper včelař provozující včelařství jako vedlejší zaměstnání
sideliner včelař mající méně než 400 včelstev (U.S.A.)
silk gland snovací žláza
single use syringe stříkačka na jedno použit
sip of honey doušek medu
site stanoviště
skep košnice ze slámy nebo vrbového proutí
skewer košnicová loučka
small hive beetle (SHB) brouk Aethina tumida čeledi lesknáčkovitých (Nitidulidae), škůdce včel
small-scale beekeeping včelařeni v malém
smoker kuřák, dýmák
smoker cartridge náplň do dýmáku
snowberry Symphoricarpus racemosa, pámelník
solar wax extractor sluneční tavidlo vosku
solitary bees včely samotářky
sound environment zdravé životní prostředí
spacer mezerník
spacing spon
specific gravity of honey (1,39–1,42) specifická hmotnost medu
sperm sperma
spermatheca semenný váček
spermatozoon spermie
spider pavouk
spine trn
spiracle stigma, průduch
spring dwindling jarní oslabení
spruce Picea spp., smrk
square folding veil čtvercový skládací závoj
stamen tyčinka
starch škrob
Starline queen matka amerického komerčního hybridu vlašky
starters základní proužky pro tvorbu plástů
stick brčko
stigma blizna
sting žihadlo
sting-bearing bees žihadlové včely
stingless bees bezžihadlové včely
stingometer zařízení na měření bodavosti včel
stomodeum přední střevo
stone brood zkamenění plodu
stores zásoby‘
storing honey skladování medu
strain kmen (plemeno)
stretched larva napřímená larva
strigilis hřebínek k čištění tykadel na prvém páru nohou
strong colony silné včelstvo
style pestík
subdue with smoke uklidnit kouřem
submissive behaviour podřízené chování
sucrose sacharóza
suffocation udušení
sugar syrup cukrový sirup
sulphur sířit
sulphur cartridge sirný knot, roubík
sunflower Helianthus annuus, slunečnice
super medník, nástavek
supering přidávání nástavku
supersedure tichá výměna matky
swarm roj
swarm box rojáček
swarm catcher rojochyt
swarm control opatření proti rojení
swarm trap rojochyt
swarming rojení
swede Brassica napus var. napobrassica, tuřín
sweet clover Melilotus spp., komonice
sweet corn Zea mays, kukuřice
sweetness sladkost
swelling otok
sycamore Acer pseudoplatanus, javor klen
syrup reception in hive by bees příjem sirupu včelami v úle
   
table honey stolní med
tactile sense hmat
taking a swarm snímání, sundání roje
tamper proof seal plomba (např. na nádobě s medem)
tamper proof seal uzávěr zkoušený na těsnost
tangential extractor tangenciální medomet
tarsus chodidlo, pátý segment nohou
tartness řezavost (chuti)
tbsp, tablespoon lžíce (1/2 oz) = 14 g
tegula krytka
temper meter zařízení na měření bodavosti
test tube zkumavka
theletoky typ parthenogenese, např. u mšic
thermoregulation tepelná regulace
thick honey zkrystalizovaný med
thistle Carduus spp., bodlák
thixotropy tixotropie (změna hustoty při míchání, např. u vřesových medů)
thoracic gland hrudní žláza
thoroughbred vyšlechtěný, prošlechtěný
thyme Thymus vulgaris, mateřídouška
tibia holeň
tincture of propolis propolisová tinktura
tissue culture tkáňová kultura
titmouse Parus spp., sýkora
toad Bufo spp., ropucha
tomentum obrvení zadečku
tongue jazýček
top beeway hive úl s průlezem včel nad horní loučkou rámku
top grade nejlepší jakost
top opening hive úl horem přístupný
top-bar hive úl pouze s horními lištami místo rámků
toxic to bees jedovatý pro včely
tracheal mite roztočík
tracheal sac vzdušný vak
transferring přemístění (včel do nového úlu)
transferring tool přelarvovací lžička
transition cell buňka na styku dělničiny a trubčiny
transparency průsvitnost
travel stain ztmavnutí plástu způsobené přecházením včel
tree of heaven Ailanthus glandulosa, pajasan žlaznatý
trial pokus
trochanter příkyčlí
tsp, teaspoon lžička (1/6 oz) = 5 g
tulip poplar Liriodendron tulipifera, liliovník
tulip tree Liriodendron tulipifera, liliovník
Tupelo honey med z nektaru stromu Nyssa ogeeche, jeden z nejlepších medů U.S.A.
turnip Brassica rapa, brukev
turn-sol slunečnice
   
unbiased estimation nestranný odhad
uncap odvíčkovat
uncapper odvíčkovač
uncapping fork odvíčkovací vidlice
under-application poddávkování
underweight colony včelstvo mající nižší hmotnost
uniting (colonies, nuclei) spojování (včelstev, oplodňáčků)
unripe honey nezralý med
unsealed honey nezavíčkovaný med
upwind proti větru
urban green areas městská zeleň
US cup (12 oz)  = 340 g medu
USDA, The U.S. Department of Agriculture ministerstvo zemědělství U.S.A.
   
vagina pochva
vaginal valvefold poševní chlopeň
validation ověření
variety varieta, odrůda
varnish lak, politura
vein žilka
venation žilkování
venom jed
ventral břišní
ventricular valve vrátníková chlopeň
ventriculus žaludek
vetch Vicia spp., vikev
vicious bodavý
viral diseases virové choroby
virgin forest prales
virgin queen matička, panenská matka
virgin wax panenský vosk
vision vidění
   
wagging run natřásání při tanci
waggle dance osmičkový tanec
warm way teplá stavba
washsboard behaviour „hoblování“ včel u česna
wasp vosa
water collector včela sběračka vody
water supply zásobování vodou
watermelon Citrullus lanatus, vodní meloun, arbuz, lubenice
wax vosk
wax extractor vařák na vosk
wax gland vosková žláza
wax making bee stavitelka
wax mirror voskové zrcátko
wax moth larva housenka zavíječe
wax plate voskové zrcátko
wax press lis na vosk
wax scale vosková šupinka
weed killer herbicid
WHO, World Health Organization Světová zdravotnická organizace
wild colony divoce žijící včelstvo
wild marigold Calendula arvensis, měsíček
willow Salix spp., vrba
windbreak větrolam
wing křídlo
wing hook háček
winter přezimovat
winter cluster zimní hrozen
winter dormancy zimní spánek
wintering in cellars zimování ve sklepích
wiring drátkování rámků
woodpecker Pica spp., datel
work a plant pracovat na rostlině (o včelách)
work colonies ošetřovat včelstva, pracovat se včelstvy
worker dělnice
worker dělnice
worker bee dělnice
World Wildlife Fund Světový fond pro ochranu přírody
wormwood pelyněk
woundwort Stachys annua, čistec roční
wt, weight hmotnost
xerophyte rostlina rostoucí na suchých stanovištích
yaw odchýlit se od směru
yeast kvasinka
Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 7 Průměrně: 3.9]

1 Komentář

  1. Pavel Charvát

    Dobrý den, jak se prosím anglicky řekne: včelí měl ? Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *